"Rundweg" Ellrich - Tekst/Texte Edgard Van de Casteele 

GvdB 0372

 Extrait de/Uittreksel uit: Van de Casteele,Edgard - 
Ellrich, Leven en dood in een concentratiekamp

Antwerpen, Ontwikkeling, 1946, 96 p., ill.

En Français

"Tous les détenus qui n'ont pas pu ètre acceptés a l'hôpital, tous ceux-la vont au bloc de "Schonung" (le mot veut dire ménagement/égards). Il n'y a pas de place la non plus. Le pauvres malheureux qui n'ont pas droit a une ratio supplementaire qui permettrait à  leurs corps épuisés de retrouver des forces, meurent de faim. Ils sont couchés, complétement nus, sans couverture, ils attendent la fin.

Existe-t-il quelque chose de plus horrible que la solitude absolue dans laquelle ces malheureux doivent finir leur vie? Personne n'est la pour écouter leurs derniers mots, prendre un message pour leurs parents, leurs femmes, enfants  ... Aucune main amie à tenir, aucun visage à regarder... "

Nederlands

"Het «Revier» levert steeds meer doden op. Niet alleen het «Revier» echter. Ook het «Schonungblock». Daar verblijven zij die niet in de eigenlijke ziekenafdeling kunnen opgenomen worden omdat daar geen plaats is. In de meeste gevallen gaat het om uitgemergelde sukkelaars, waarvan men erkennen wil dat ze te zwak zijn om te arbeiden. Zeldzaam zijn zij die uit «Schonung» terugkeeren. Het is de gewisse dood voor bijna allen die erin verzeilen. De rantsoenen.zijn er tot de helft teruggebracht. De arme kerels, die zonder uitzondering extravoeding behoeven om hun aftakeling te boven te komen, sterven van honger. Geheel naakt liggen ze onder hun deken op het einde te wachten.

Is er iets gruwelijker dan de volkomen eenzaamheid, waarin deze ongelukkigen afscheid nemen van het leven ? Niemand is daar om hun laatste woorden te hooen, om een ultieme boodschap voor ouders, vrouw of kinderen in ontvangst te nemen. Geen vriendenhand te drukken, geen gelaat dat kameraadschap uitdrukt"

Deutsch

"Das.. Revier" liefert laufend mehr Tote an. Jedoch nicht allein das „ Revier". Auch der ..Schonblock". Dort verbleiben die, die nicht in der eigentlichen Krankenabteilung aufgenommen weiden können. Dort ist kein Platz mehr. In den meisten Fällen handelt es sich um Ausgemergelte, Kränkliche. Man erkennt, daß sie zu schwach zum Arbeiten sind. Selten sind welche aus der „Schonung" zurückgekehrt. Es ist der gewisse Tod, der beinahe alle erwischl, die dort hineingeraten. Die Portionen werden für diese Leute um die Hälfte gekürzt. Die armen Kerle, die keine besondere Extraverpflegung erhalten, damit ihre ausgezehrten Körper wieder zu Kräften kommen, sterben vor Hunger. Vollkommen nackt liegen sie ohne Decken und warten auf ihr Ende.

Gibt es jemals etwas Schrecklicheres, als die absolute Einsamkeit, worin diese Unglücklichen Abschied aus ihrem Leben nehmen? Niemand ist dort, um ihre letzten Worte zu hören, um eine letzte Botschaft für Eltern, Frau und Kinder in Empfang zu nehmen. Keine Freundeshand zu halten, kein Gesicht, was Kameradschaft ausdrückt."